VOORWAARDEN

Transport Paarden

 

Tijdens het transport dient bij het laden het paspoort aanwezig te zijn,ook dient het paard gechipt te zijn.

Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte voorzien te zijn van paspoort en chip.

Kosten die voortvloeien uit het niet aanwezig zijn van een paspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

In de toepasselijke voorwaarden staan beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder opgenomen. Dit houdt onder meer in dat er slechts een geringe dekking is bij een ongeval of calamiteit. Wij adviseren u om eventueel een aanvullende verzekering af te sluiten.

 

Wanneer er bijzonderheden zijn met het paard van welke aard dan ook is de opdrachtgever verplicht om dit voor aanvang van het transport schriftelijk te melden.

 

Eventuele bijkomende kosten onderweg die noodzakelijk zijn voor het welzijn van het paard zoals bijv. extra stalling of een veearts, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Kosten waardoor paarden niet tijdig op de juiste bestemming kunnen worden afgeleverd als ook wachttijden en overige te maken kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Uren wachttijd bedragen € 25 per uur per chauffeur.

 

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit,voor zover die niet in de Wet geregeld is.

 

Tijdens het transport wordt de regelgeving van de transportverordening 1/2005 (tvo) nageleefd.

 

Algemeen

 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst is pas definitief wanneer u hiervoor van ons bevestiging per email of whatsapp heeft ontvangen.

 

Bij het bevestigen van de overeenkomst ga je automatisch akkoord met de voorwaarden .

 

De opgegeven vervoersprijzen en overige tarieven zijn incl. btw.

 

Voor transport tussen 22.00 en 07.00 geldt een toeslag van 30 %.

 

Indien er een prijsopgave is gedaan op basis van een gezamenlijk transport en er zijn 1 of meerdere annuleringen, kunnen wij besluiten om het transport uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

 

In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort.

 

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening dienen de gemaakte kosten en annuleringskosten € 50,-  te worden voldaan .

 

Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk bij aanvang van het transport. Hierna is over het openstaande bedrag 2% rente per maand verschuldigd. Bij stornering van uw betaling brengen wij € 10,- kosten in rekening.

 

Op alle werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit onze werkzaamheden, en aanvullend bevoegd ingeval van internationaal vervoer.

 

Stalling van de paarden geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat de paarden alle periodieke entingen hebben gehad en ontwormd zijn. Bijkomende kosten zoals dierenarts en hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

VDP Stables is bevoegd zonder opgaaf van redenen paarden te weigeren alsmede paarden te weigeren die ziek, verkouden, kreupel of dan wel schimmel of een andere besmettelijke aandoening hebben.

 

Wanneer een paard intern ziek wordt, zullen wij € 35,00 per dag in rekening brengen voor stalling en verzorging van het paard, excl. dierenartskosten en/of medicatie. Deze bepaling geldt ook als er een vervoersverbod heerst of heeft geheerst en wanneer er op eigen stal een besmettelijke ziekte heerst.