VOORWAARDEN

Transport Paarden

Tijdens het transport dient bij het laden het paspoort aanwezig te zijn,ook dient het paard gechipt te zijn.

Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte voorzien te zijn van paspoort en chip.

Kosten die voortvloeien uit het niet aanwezig zijn van een paspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Paarden en Pony’s worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever. Alle schade aan dieren die tijdens transport ontstaat, valt onder het risico van de opdrachtgever. (wij adviseren dan ook zelf een transportverzekering voor uw te vervoeren paarden/ pony’s af te sluiten)

 Als opdrachtgever dient u zelf uw paard te laden en te lossen. Uiteraard kunnen wij ook in uw opdracht assisteren bij het laden van uw paard.

Vdp Stables is niet aansprakelijk indien het paard zichzelf tijdens het in- en uitladen of tijdens het vervoer verwond of deze gewond raakt door andere externe omstandigheden.

Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is. Wanneer een paard ook door ons niet geladen kan worden blijft de betalingsverplichting bestaan .

Wij zijn niet aansprakelijk voor oponthoud ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals verkeersopstoppingen, omleidingen, pech, ect.

Indien weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, behouden wij ons het recht voor de rit af te gelasten. U kunt ons hier niet aansprakelijk voor stellen dan wel een schadevergoeding eisen. (Windkracht 7 en hoger, ijzel, extreme sneeuw, extreme hitte 35’c of hoger etc.)

In de toepasselijke voorwaarden staan beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder opgenomen. Dit houdt onder meer in dat er slechts een geringe dekking is bij een ongeval of calamiteit. Wij adviseren u om eventueel een aanvullende verzekering af te sluiten.

Wanneer er bijzonderheden zijn met het paard van welke aard dan ook (bijvoorbeeld medicatie of slechte omgang met mensen waardoor er gevaar voor de mens en/of paard kan ontstaan) is de opdrachtgever verplicht om dit, tezamen met alle overige door ons verlangde gegevens en informatie, voor aanvang van het transport schriftelijk te melden.

Wanneer er bijzonderheden zijn met het paard van welke aard dan ook is de opdrachtgever verplicht om dit voor aanvang van het transport schriftelijk te melden.

Eventuele bijkomende kosten onderweg die noodzakelijk zijn voor het welzijn van het paard zoals bijv. extra stalling of een veearts, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Kosten waardoor paarden niet tijdig op de juiste bestemming kunnen worden afgeleverd als ook wachttijden en overige te maken kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.  Wachttijd bedragen € 12.50 per half uur per chauffeur.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit , voor zover die niet in de Wet geregeld is.

Tijdens het transport wordt de regelgeving van de transportverordening 1/2005 (tvo) nageleefd.

Algemeen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst is pas definitief wanneer u hiervoor van ons bevestiging per email of whatsapp heeft ontvangen.

Bij het bevestigen van de overeenkomst ga je automatisch akkoord met de voorwaarden .

De opgegeven vervoersprijzen en overige tarieven zijn incl. btw.

Voor transport tussen 22.00 en 07.00 geldt een toeslag van 25 %.

Indien er een prijsopgave is gedaan op basis van een gezamenlijk transport en er zijn 1 of meerdere annuleringen, kunnen wij besluiten om het transport uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening dienen de gemaakte kosten en annuleringskosten € 50,-  te worden voldaan .

Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het transport voorafgaand aan de dienst te worden voldaan .

Indien het transport zoals hierboven vermeld niet voorafgaand aan de dienst is voldaan behoudt Vdp Stables  zich het recht het transport op te schorten tot aan de betaling is voldaan. 

Op alle werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit onze werkzaamheden, en aanvullend bevoegd ingeval van internationaal vervoer.

Stalling van de paarden geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat de paarden alle periodieke entingen hebben gehad en ontwormd zijn. Bijkomende kosten zoals dierenarts en hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever.

VDP Stables is bevoegd zonder opgaaf van redenen paarden te weigeren alsmede paarden te weigeren die ziek, verkouden, kreupel of dan wel schimmel of een andere besmettelijke aandoening hebben.

Wanneer een paard intern ziek wordt, zullen wij € 35,00 per dag in rekening brengen voor stalling en verzorging van het paard, excl. dierenartskosten en/of medicatie. Deze bepaling geldt ook als er een vervoersverbod heerst of heeft geheerst en wanneer er op eigen stal een besmettelijke ziekte heerst.